Skip to content
Home » Uncategorized

Uncategorized

göreş üçin pikirler.

Kim üçin: Mowzuk : Pikirleri gözläň. Hormatly hanymlar / jenaplar. 2007-nji ýylda Ysraýylda jemgyýetçiligiň maýyplarynyň göreşine goşuldym. 2018-nji ýylyň 10-njy iýulyna çenli muny “nitgaber” hereketiniň bir bölegi – aç-açan maýyplar hökmünde edýärin. Şeýle-de bolsa, şu… Koprak oka
»göreş üçin pikirler.

Teklipe goşulmak.

On July 10, 2018, I joined the “nitgaber” movement – transparent disabled people. We try to help promote the social rights of the “transparent disabled”, that is: people like me, who suffer from disabilities and… Koprak oka
»Teklipe goşulmak.

Krizisiň netijeleri.

  Kim üçin: Mowzuk : Krizisiň netijelerinden goramak Hormatly jenap we jenap. Bilşiňiz ýaly, bir-iki günläp (bulary 2022-nji ýylyň 3-nji iýunynda ýazýaryn) dünýäde iýmitleniş howpsuzlygy pudagynda çynlakaý krizisiň döremegi barada alada bar, bu birnäçe ýagdaý… Koprak oka
»Krizisiň netijeleri.

Hytaý dilinde düşündiriş.

To:  Mowzuk: Hytaý reklama agentlikleri.  Mähriban Madam/ Sirler. 2007-nji ýylda Men Ysraýylda maýyplaryň göreşine goşuldym. Bu göreşde men henizem gatnaşýaryn – we 2018-nji ýylyň 10-njy iýulyna çenli – transparent maýyplar hereketiniň bir bölegi hökmünde edýärin.… Koprak oka
»Hytaý dilinde düşündiriş.

sosial kömek

Günüňiz haýyrly bolsun! Men Iýerusalimden gelen ýewreý. Işlemeýän adam (maýyplyk). Ysraýyl raýatlaryň beýle kategoriýasyny goldamaýar: zerur iýmitм, eşikler we derman satyn almak mümkinçiligim ýok. Theagdaýdan çykalga gözleýärin. Hormatlamak bilen, Assaf Benyamini Aragatnaşyk maglumatlarym: email: 029547403@walla.co.il … Koprak oka
»sosial kömek

Kömek üçin haýyşlar

Kim üçin: Mowzuk: Kömek maksatnamalary. Mähriban Jenap / Hanym, 2018-nji ýylyň 10-njy awgustynda “Aç-açan maýyplaryň” ýagdaýyny, durmuş derejesini we hukuklaryny ýokarlandyrmaga çalyşýan “oveňiş” atly jemgyýetçilik hereketine goşuldym – meniň ýaly lukmançylyk kynçylyklaryndan we agyr maýyplyklardan… Koprak oka
»Kömek üçin haýyşlar

Bir çärä çakylyk.

Men 2018-nji ýylyň 10-njy iýulynda göze ilmeýän maýyplaryň Nitgaber hereketine goşuldym.   Göze ilmeýän maýyplar, ýagny men ýaly beýlekileriň aç-açan görüp bilmeýän maýyplyklardan we agyr kesellerden ejir çekýänler, beýleki maýyp ilat bilen deňeşdirilende, görmeýänligi üçin… Koprak oka
»Bir çärä çakylyk.